ມຸ່ງໜ້າສູ່ປີ 2027 ພ້ອມກັບພະລັງງານ – ກອງປະຊຸມພາຍໃນປະຈໍາປີ ຂອງ ທລຝ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາການນໍາ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ຂອງ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ (ທລຝ) ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພົບປະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາຍໃນຂອງ ທລຝ ປະຈໍາປີ 2024 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຈັດສັນພະລັງງານ – ແຜນຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມ BRED ປີ 2027”

ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ກຸ່ມ BRED ທ່ານ Jean-Paul JULIA ໄດ້ນໍາສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດ 3 ປີ ຂອງກຸ່ມ BRED ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທລຝ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນທິດທາງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກຄ້າ, ພະລັງງານທີ່ຈະເຮັດທີ່ຈະສືບຕໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ, ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພະລັງງານທຸກຄົນໃນທົ່ງກຸ່ມ BRED.

ຫົວໜ້າຝ່າຍກິະດຈະກໍາສາກົນ ທ່ານ Stephane MANGIAVACCA ກໍ່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຂອງກຸ່ມ BRED ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນອາເມລິກາລາຕິນ, ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພາກພື້ນປາຊີຟິກ ແລະ ເອີລົບ.

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທລຝ ທ່ານ Stephane URBAIN ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນ ທ່ານ Michael DE CLERCQ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານຜົນການດໍາເນີນດ້ານການເງິນ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປໃນທິດທາງບວກສໍາລັບປີ 2023 ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການດໍາເນີນງານໃນປີ 2024. ເຂົາເຈົ້າຍັງໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຫຼັກທີ່ຈະຕ້ອງສູມໃສ່ ກໍ່ຄືຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ປັດໃຈເພື່ອປະສົບຜົນາສໍາເລັດ ເພື່ອໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮ່ວມກັນ.

ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ແລະ ທິດທາງທີ່ຊັດເຈນໄປສູ່ປີ 2027, ພວກເຮົາກຸ່ມ BRED ແລະ ທລຝ ເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດຮ່ວມກັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.