ເລັ່ງການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດທ່ານໃຫ້ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ

ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີຂອງ ທລຝ ແມ່ນສິນເຊື່ອປະເພດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງເງິນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຍອດເງິນໃນບັນຊີທ່ານ, ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຈຳກັດຕາມທີ່ທະນາຄານໄດ້ກຳນົດໄວ້, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບການດຳເນີນງານປະຈຳວັນ ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເງິນທຶນໝູນວຽນຂອງທຸລະກິດທ່ານ.

ຈຸດສໍາຄັນ

Easy access to cash management

ເຂົ້າເຖິງການບໍລິຫານເງິນສົດທີ່ງ່າຍ

5 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍດີ

6 - flexible repayments

ຖອນເງິນສົດແບບຍືດຍຸ່ນ

6 - fast track approval

ອະນຸມັດໄວ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ອັດຕາດອກເບ້ຍດີ
 • ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 1 ປີ
 • ການຊໍາລະລາຍເດືອນ
 • ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
 • ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການອາຊີບອິດສະຫລະ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດຈຳກັດທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ)
 • ບໍລິສັດຕ້ອງຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກັດໝາຍ
 • ມີຜົນງານທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຫວັດການເງິນທີ່ດີ

ດາວໂຫຼດໃບປິວເງິນກູ້ເບີກເກນບັນຊີ

ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ, ຫລັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະຄິດໄລ່ຈຳນວນການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນຄ້າວໆໃຫ້ທ່ານ.

 • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
 • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • Choose the tenor

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນການອ້າງອີງຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຫລື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.