ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສຳລັບທຸລະກິດ ແພັກເກັດບັນຊີ ແພັດເກັດ ພິເສດສໍາລັບແມ່ຍິງ

ໂຄງການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງ: ຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ປະກອບການຍິງໂດຍສະເພາະ

ຂໍ້ສະເໜີພິເສດຂອງ ທລຝ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ. ແພັກເກັດ ພິເສດສໍາລັບແມ່ຍິງ ແມ່ນການນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານເງິນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ລວມທັງເຄື່ອງມືໃນການຊໍາລະຂອງຮ້ານຄ້າ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ. ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜະລິດຕະພັນການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ ເຊິ່ງລວມເຖິງການໂອນເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໂອນເງິນກັບບັນດາສະມາຊິກ LAPNET.

ຈຸດເດັ່ນ

1 - free visa debit card

ຟຣີບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ

2 - preferential rate on international transfers

ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ

Free merchants solutions

ຟຣີເຄື່ອງມືໃນການຊໍາລະຂອງຮ້ານຄ້າ

1 - a dedicated relationship manager

ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມປະຈໍາເດືອນ
 • ຟຣີ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
 • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ
 • ແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ສາມາດເພີ່ມວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກໍາ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ
 • ປ້າຍ QR Code
 • ເຄື່ອງຮູດບັດ (ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດ)
 • ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ BFL ກ້າວໜ້າ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍແມ່ຍິງ
 • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ