ເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງທ່ານກາຍເປັນຈິງດ້ວຍສິນເຊື່ອ ສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ທລຝ

ບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະເປັນເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານອັນໃໝ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃໝ່, ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃນມື້ພັກ, ຄ່າຮຽນ ຫຼື ຄ່າຈັດງານແຕ່ງງານ, ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ທລຝ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກເລື່ອງນັ້ນງ່າຍ ແລະ ດຳເນີນການໄດ້. ທ່ານສາມາດກູ້ຍືມເງິນສູງເຖິງ 20,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າໄດ້ໃນໄລຍະເວລາແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນ.

ຈຸດເດັ່ນ

6 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ

High Returns

ວົງເງິນສິນເຊື່ອສູງ

6 - fast track approval

ອະນຸມັດໄວ

6 - flexible repayments

ການຊໍາລະຄືນທີ່ເໝາະສົມ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ສາມາດຢຶມໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 20,000ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ
  • ອະນຸມັດໄວ
  • ໄລຍະເວລາຄົບກຳຫນົດຊໍາລະສູງສຸດ 3 ປີ
  • ໄດ້ແຕ່ສະກຸນເງິນກີບ

ຄຸນສົມບັດ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຄືນສິນເຊື່ອຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ທລຝ

ເຄື່ອງຄໍານວນສິນເຊື່ອ ສ່ວນບຸກຄົນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ເຄື່ອງຄໍານວນສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຄື່ອງທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ງານງ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຄໍານວນຄ່າງວດສິນເຊື່ອລາຍເດືອນຂອງທ່ານ.

  • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
  • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
  • ເລືອກໄລຍະເວລາ

 

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກ ບໍ່ສາມາດຖືເປັນຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ມີຜົນທາງກົດໝາຍ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.