ໜ້າຫຼັກ ຄ່າທໍານຽມ

ຄ່າທໍານຽມ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ໃບປິວ

ການເປີດບັນຊີ ແລະ ແບບຟອມ

ໂຄງການທະນາຄານ ສໍາລັບແມ່ຍິງ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດ

ປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ການແນະນໍາການໃຊ້ງານ

ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ ອີແບັງຄິ້ງ (ພາສາລາວ)

POS User Guide (LAO)

e-Banking Guide (ENG)

POS User Guide (ENG)

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັດ ວີຊ້າ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໄປ

BFL Connect Terms & Conditions

BFL Connect Terms & Conditions

Fixed Term Deposit Terms & Conditions

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ - ເງິນຝາກມີກໍານົດ