ທ່ານກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງບ້ານໃໝ່ຢູ່ ຫຼື ບໍ?

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ບ້ານ, ການລົງທຶນ, ການແປງບ້ານໃໝ່ ຫຼື ການຊື້ທີ່ດິນ, ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າ ແລະ ການນໍາສະເໜີສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວແກ່ທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ແທດເໝາະກັບ.

ຈຸດເດັ່ນ

6 - competitive interest rate

ຜົນຕອບແທນສູງ

8 - monthly repayments

ຜ່ອນຊໍາລະເປັນລາຍເດືອນ

Tenor_15yrs_Icon

ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 15 ປີ

Competence of the team

ພົບກັບພະນັກງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ຄໍາຮ້ອງສະໝັກງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ
  • ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 15 ປີ
  • ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່
  • ຜ່ອນຊໍາລະເປັນລາຍເດືອນ
  • ມີສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ & ບາດ

ຄຸນສົມບັດ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຄືນສິນເຊື່ອຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ທລຝ

ດາວໂຫຼດໃບປິວສິນເຊື່ອ ບ້ານ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອ ບ້ານ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຄໍານວນຄ່າງວດສິນເຊື່ອປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານ.

  • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
  • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
  • ເລືອກໄລຍະເວລາ

 

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກ ບໍ່ສາມາດຖືເປັນຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ມີຜົນທາງກົດໝາຍ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.