ໃຫ້ເງິນເຮັດວຽກເພື່ອທ່ານ

 

ມາເປີດບັນຊີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ແລະ ຜົນຕອບແທນສູງກັບພວກເຮົາ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດຶງດູດ ແລະ ໜ້າສົນໃຈເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດນີ້ເປັນຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານເຕີບໂຕຫລາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບໄລຍະເວລາໃນການຝາກອອກເປັນຫລາຍຕົວເລືອກຕັ້ງແຕ່ 3ເດືອນ ຫາ 3ປີ ແລະ ເລືອກໄດ້ເຖິງ 4ສະກຸນເງິນອີກດ້ວຍ.

ຈຸດສໍາຄັນ

5 - competitive interest rate

ຜົນຕອບແທນສູງ

5 - payment of interest options

3 ຕົວເລືອກການຈ່າຍດອກເບ້ຍ

8 - monthly repayments

ຕົວເລືອກໄລຍະເວລາຄົບກຳນົດຊຳລະ

8 - local & foreign currencies available

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

ແບບຟອມເປີດບັນຊີທີ່ຂຽນຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ຕິດຄັດເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ພາສປອດ, ສຳມະໂນຄົວ) ໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນທຸລະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາລະນຸປະໂພກ ຫລື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ວົງເງິນຂັ້ນຕໍ່າໃນການເປີດບັນຊີ: 1,500 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ສາມາດເລືອກຮັບດອກເບ້ຍ: ຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ, ດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ ຫຼື ເມືອຄົບກໍານົດ
 • ສາມາດເລືອກໄລຍະເວລາ: ເລີ່ມແຕ່ 3 ເດືອນ ເຖິງ 3 ປີ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ

ເງື່ອນໄຂ

 • Linked to the current account
 • No opening fee
 • ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • One-time deposit of USD 1,500 or equivalent minimum
 • No maximum amount (rate depending on amount)
 • Amount blocked for 3/6/12/24/36 months
 • Interest payment: term, monthly, start-up
 • Possibility to break the Term Deposit with penalty and adjustment of the rate to that of the Savings Account

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ SME

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ SME ບໍ?

ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້