ໃຫ້ເງິນເຮັດວຽກເພື່ອທ່ານ

 

ມາເປີດບັນຊີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ແລະ ຜົນຕອບແທນສູງກັບພວກເຮົາ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດຶງດູດ ແລະ ໜ້າສົນໃຈເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດນີ້ເປັນຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານເຕີບໂຕຫລາຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບໄລຍະເວລາໃນການຝາກອອກເປັນຫລາຍຕົວເລືອກຕັ້ງແຕ່ 3ເດືອນ ຫາ 3ປີ ແລະ ເລືອກໄດ້ເຖິງ 4ສະກຸນເງິນອີກດ້ວຍ.

ຈຸດເດັ່ນ

5 - competitive interest rate

ຜົນຕອບແທນສູງ

5 - payment of interest options

3 ຕົວເລືອກການຈ່າຍດອກເບ້ຍ

8 - monthly repayments

ຕົວເລືອກໄລຍະເວລາຄົບກຳນົດຊຳລະ

8 - local & foreign currencies available

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ບັນຊີ ເງິນຝາກມີກໍານົດສາມາດເປີດໄດ້ຫຼັງຈາກ ຫຼື ໃນເວລາດຽວກັນກັບການເປີດບັນຊີສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ ທລຝ.
 • ຂໍ້​ມູນ​ຂອງລູກ​ຄ້າ​ສໍາ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ ​ແລະ ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີຕ້ອງ​ເປັນ​ຂໍ້ມູນລ່າສຸດ​.

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ວົງເງິນຂິ້ນຕໍ່າໃນການເປີດບັນຊີ: 20,000,000 ກີບ / 1,500 ໂດລາ / 50,000 ບາດ / 1,500 ເອີໂຣ
 • ສາມາດເລືອກຮັບດອກເບ້ຍ: ຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ, ດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ ຫຼື ເມືອຄົບກໍານົດ
 • ສາມາດເລືອກໄລຍະເວລາ: ເລີ່ມແຕ່ 3 ເດືອນ ເຖິງ 3 ປີ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ

ເງື່ອນໄຂ

 • ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ ເງີນຝາກກະແສລາຍວັນ
 • ສາມາດເລືອກຮັບດອກເບ້ຍ: ລ່ວງໜ້າ, ປະຈໍາເດືອນ ຫຼື ເມື່ອຄົບກຳນົດ
 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີ
 • ບໍ່ຈໍາກັດວົງເງິນຝາກສູງສຸດ (ອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນກັບຈໍານວນເງິນ)
 • ເງິນຝາກຈະບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ຈົນກວ່າຄົບສັນຍາ: 3/6/12/24/36 ເດືອນ
 • ທ່ານສາມາດຍົກເລີກບັນຊີ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ກ່ອນກໍານົດໄດ້ໂດຍມີຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຈະມີປັບປ່ຽນອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ