ເງິນທຶນໝູນວຽນທີ່ຕອບໂຈດເປົ້າໝາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ມີການແກ້ໄຂດ້ານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮັກສາການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານຢ່າງຄ່ອງໂຕ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງ. ຜູ້ຈັດການຄວາມສໍາພັນທີ່ອຸທິດຕົນຂອງທ່ານເຂົ້າໃຈສິ່ງນັ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂເງິນທຶນທີ່ເຮັດວຽກ ທລຝ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການກູ້ຢືມໄລຍະສັ້ນໃນອັດຕາການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ເງິນເກີນຂອງພວກເຮົາ.

ຈຸດເດັ່ນ

6 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ

8 - monthly repayments

ການຊໍາລະລາຍເດືອນ

6 - fast track approval

ອະນຸມັດໄວ

3 - available in local & foreign currencies

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຜົນປະໂຫຍດ

ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

 • ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ
 • ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 2 ປີ
 • ການຊໍາລະລາຍເດືອນ
 • ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

 

ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ

 • ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ
 • ອະນຸມັດປະຈໍາປີ
 • ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
 • ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການອາຊີບອິດສະຫລະ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດຈຳກັດທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ)
 • ບໍລິສັດຕ້ອງຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກັດໝາຍ
 • ມີຜົນງານທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຫວັດການເງິນທີ່ດີ

ເຄື່ອງຄໍານວນສິນເຊື່ອ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ, ຫລັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະຄິດໄລ່ຈຳນວນການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນຄ້າວໆໃຫ້ທ່ານ.

 • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
 • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ເລືອກໄລຍະເວລາສິນເຊື່ອ

 

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນການອ້າງອີງຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຫລື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.