ເງິນທຶນໝູນວຽນທີ່ຕອບໂຈດເປົ້າໝາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ການໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງທຸລະກິດທ່ານລື່ນໄຫລດີ, ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງທຸລະກິດ. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະເມີນໃນຄວາມຕ້ອງການນີ້. ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານສາມາດຄາດການໄດ້ເລີຍວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເງິນທຶນໝູນວຽນຈາກ ທລຝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທ່ານຂະຫຍາຍເຕີບໂຕດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໜ້າສົົນໃຈ.

ຈຸດສໍາຄັນ

6 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ

8 - monthly repayments

ການຊໍາລະລາຍເດືອນ

6 - fast track approval

ອະນຸມັດໄວ

3 - available in local & foreign currencies

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ
 • ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 2 ປີ
 • ການຊໍາລະລາຍເດືອນ
 • ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
 • ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການອາຊີບອິດສະຫລະ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດຈຳກັດທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ)
 • ບໍລິສັດຕ້ອງຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກັດໝາຍ
 • ມີຜົນງານທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຫວັດການເງິນທີ່ດີ

ດາວໂຫຼດໃບປິວຂອງສິນເຊື່ອ ເງິນທຶນໝູນວຽນ

ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອ ເງິນທຶນໝູນວຽນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ, ຫລັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະຄິດໄລ່ຈຳນວນການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນຄ້າວໆໃຫ້ທ່ານ.

 • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
 • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ເລືອກໄລຍະເວລາສິນເຊື່ອ

 

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນການອ້າງອີງຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຫລື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.