ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມປະຈຳເດືອນສຳລັບແພັກເກັດ SME

ແພັກເກັດ SME ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການບັນຊີ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳຂອງທ່ານໃນລາຄາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ລວມມີບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດ ເອທີເອັມ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍຕູ້ເອທີເອັມຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຈະມີພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີເຮັດຜະລິດຕະພັນທະນາຄານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.

ຈຸດເດັ່ນ

ຟຣີ ບັດ ເອທີເອັມ

ຟຣີ ການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານທາງດິຈິຕອລ

2 - no monthly fees 2

ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມປະຈໍາເດືອນ

ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມປະຈໍາເດືອນ
 • ຟຣີ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
 • ບັດ ເອທີເອັມ
 • ແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ປ້າຍ QR Code
 • ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ BFL ກ້າວໜ້າ

ຄຸນສົມບັດ

 • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ