ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານຢູ່ຫວ່າງເປົ່າ!

ໃນເມື່ອທ່ານມີກະແສເງິນສົດທີ່ດີ ແຕ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດເໝາະສໍາລັບທ່ານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານ.

 

ຈຸດເດັ່ນ

Choose amounts

ເຮັດໃຫ້ກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ

Instant access to your savings

ເຂົ້າເຖິງເງິນຝາກປະຢັດຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ

3 - no minimum opening account

ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ

3 - available in local & foreign currencies

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເປັນການລົງທຶນທີ່ມີປອດໄພ
 • ບໍ່ຈໍາກັດໄລຍະເວລາໃນການຝາກ
 • ເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ

ເງື່ອນໄຂ

 • ເຊື່ອມກັບບັນຊີ ກະແສລາຍວັນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນດຽວກັນ
 • ບໍ່ມີການກໍານົດວົງເງິນຝາກ
 • ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ໃນການຝາກເງິນ
 • ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍລາຍວັນ ແລະ ເບີກຈ່າຍເປັນໄຕມາດ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ