ສິນເຊື່ອໂດຍມີສິນຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ປອດໄພ

ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້ຈົນບາງຄັ້ງທ່ານອາດຈະຄິດຫາການລົງທຶນໄລຍະຍາວເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຍິ່ງຂຶ້ນ. ສຳລັບການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ຄວາມຕ້ອງການສິນຊັບຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ອຸປະກອນເຄື່ອງມືເຊັ່ນ ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເປັນສິ່ງຈຳເປັນ, ເຂົ້າມາປຶກສາກັບພວກເຮົາເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຫາທາງອອກດ້ານການເງິນທີ່ແທດເໝາະໃຫ້ທ່ານໄດ້.

ຈຸດສໍາຄັນ

Easy_Availability_Icon

ອະນຸດມັດງ່າຍ

5 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍດີ

Tenor_10yrs_Icon

ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 10 ປີ

3 - available in local & foreign currencies

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ອັດຕາດອກເບ້ຍດີ
 • ໄລຍະເວລາສິນເຊື່ອສູງເຖິງ 10 ປີ (7 ປີ ສໍາລັບ ອຸປະກອນ)
 • ການຊໍາລະລາຍເດືອນ
 • ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
 • ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການອາຊີບອິດສະຫລະ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດຈຳກັດທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ)
 • ບໍລິສັດຕ້ອງຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກັດໝາຍ
 • ມີຜົນງານທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຫວັດການເງິນທີ່ດີ

ດາວໂຫຼດໃບປິວຂອງສິນເຊື່ອ ສໍາລັບຊື້ຊັບສິນ ແລະ ອຸປະກອນ

ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອ ສໍາລັບຊື້ຊັບສິນ ແລະ ອຸປະກອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. ພຽງແຕ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການຂອງທ່ານໃສ່ໃນຕາຕະລາງ, ຫລັງຈາກນັ້ນລະບົບຈະຄິດໄລ່ຈຳນວນການຜ່ອນຊຳລະແບບລາຍເດືອນຄ້າວໆໃຫ້ທ່ານ.

 • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
 • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ເລືອກໄລຍະເວລາສິນເຊື່ອ

 

ຕາຕະລາງຄິດໄລ່ສິນເຊື່ອແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນການອ້າງອີງຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຫລື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.