ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ສໍາລັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ

ເມື່ອທ່ານກຳລັງຫຍຸ້ງກັບວຽກ, ວຽກເຮືອນ ແລະ ຊິວິດຄອບຄົວ, ມັນຈະດິຖ້າທ່ານສາມາດຖອນເງິນເກີນຍອດເຫຼືອບັນຊິຂອງທ່ານໄດ້. ທລຝ ຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ພ້ອມຈະແນະນໍາ ສໍາລັບເງື່ອນໄຂເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ຈຸດເດັ່ນ

Easy access to cash management

ການເຂົ້າເຖິງການຈັດການເງິນສົດໄດ້ງ່າຍ

5 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ

6 - flexible repayments

ຖອນເງິນສົດແບບຍືດຍຸ່ນ

6 - fast track approval

ອະນຸມັດໄວ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ
  • ອະນຸມັດປະຈໍາປີ
  • ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

ຄຸນສົມບັດ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະຄືນສິນເຊື່ອຕາມການພິຈາລະນາຂອງ ທລຝ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ