ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເໜືອກວ່າດ້ວຍແພັກເກັດ SME ພຣັດ

ແພັກເກັດ SME ພຣັດ ແມ່ນການປະສົມປະສານຢ່າງລົງຕົວລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ມາພ້ອມກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃນການຊຳລະເງິນ ແລະ ການບໍລິການບັນດາຮ້ານຄ້າຫຼາຍຮູບແບບ. ແພັກເກັດນີ້ ລວມມີບັດ ວີຊ້າ ເດບິດ ສາກັນ, ເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ ປ້າຍ QR Code ເຊິ່ງມີໄວ້ໃນແພັກດຽວເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທ່ານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆທີ່ພິເສດ ລວມໄປເຖິງການໂອນເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໂອນເງິນກັບບັນດາສະມາຊິກ LAPNET. ທີ່ສຳຄັນພວກເຮົາຍັງມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ ທີ່ຈະມາຊ່ວຍຈັດການທຸກຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ອອກມາດີທີ່ສຸດ.

ຈຸດເດັ່ນ

Free merchants solutions

ເຄື່ອງຮູດບັດ

(ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດ)

1 - increased spending and withdrawal limits

ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ

ຟຣີ ການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານທາງດິຈິຕອລ

2 - a dedicated relationship manager

ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ 100,000 ກີບ/ເດືອນ
 • ຟຣີ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
 • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ
 • ສາມາດເພີ່ມວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກໍາ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ
 • ປ້າຍ QR Code
 • ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ BFL ກ້າວໜ້າ

ຄຸນສົມບັດ

 • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ