ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສຳລັບທຸລະກິດ ສິນເຊື່ອ ສິນເຊື່ອ ພາຫະນະສຳລັບທຸລະກິດ

ສິນເຊື່ອ ພາຫະນະສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ພາຫະນະ ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງ ທລຝ ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຫມາະສົມ, ໄວ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ເລືອກພາຫະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ນັດພົບກັບພະນັກງານທີ່ປຶກສາ.

ຈຸດເດັ່ນ

Max_Loan_Icon

ການຕອບຮັບທີ່ໄວ

5 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ

Tenor_15yrs_Icon

ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 6 ປີ

3 - available in local & foreign currencies

ງວດຊຳລະຄົງທີ່

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນອື່ນນອກຈາກພາຫະນະຂອງທ່ານ
 • ໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສູງເຖິງ 6 ປີ
 • ບໍ່ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນອື່ນນອກຈາກພາຫະນະຂອງທ່ານ
 • ວົງເງິນຈ່າຍກ່ອນ 20% ຂຶ້ນໄປ
 • ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ໂດລາ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ປີ ຫາ 65 ປີ
 • ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການອາຊີບອິດສະຫລະ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດຈຳກັດທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ)
 • ບໍລິສັດຕ້ອງຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກັດໝາຍ
 • ມີຜົນງານທາງທຸລະກິດ ແລະ ປະຫວັດການເງິນທີ່ດີ

ເຄື່ອງຄໍານວນສິນເຊື່ອ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະລາຍເດືອນ

0.00

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະທັງໝົດ

0.00

ດອກເບ້ຍທັງໝົດ

ເຄື່ອງຄໍານວນສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຄື່ອງທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ງານງ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຄໍານວນຄ່າງວດສິນເຊື່ອລາຍເດືອນຂອງທ່ານ.

 • ໃສ່ຈໍານວນສິນເຊື່ອ
 • ເລືອກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ເລືອກໄລຍະເວລາສິນເຊື່ອ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກ ບໍ່ສາມາດຖືເປັນຂໍ້ສະເໜີສິນເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ມີຜົນທາງກົດໝາຍ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.