ມາເຮັດໃຫ້ໂຄງການຂອງທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ

 

ການວາງແຜນ ຫຼື ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ທັງເວລາ ແລະ ເຫື່ອແຮງຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ທີ່ ທລຝ, ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມໃນການດໍາເນີນການແຕ່ລະໂຄງການຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.

ການທະນາຄານປະຈໍາວັນ

ທລຝ ເປັນທະນາຄານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຢູໂຣບ. ຍ້ອນພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ທລຝ ຈຶ່ງສ້າງ 3 ປະເພດບັນຊີສໍາລັບທຸລະກິດຂຶ້ນ ເພື່ອປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດທຸລະກໍາປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ.

ເງິນຝາກ ສໍາລັບທຸລະກິດ

ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາແຫຼ່ງເງິນສຳຮອງທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ຜົນຕອບແທນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເງິນຝາກທ່ານ, ທີ່ປຶກສາສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳພ້ອມທັງເລືອກຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານທີ່ສຸດໃຫ້ໄດ້.

ສິນເຊື່ອ ສໍາລັບທຸລະກິດ

ພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາສ່ວນຕົວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ແທັດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ເໝາະກັບສະຖານະທຸລະກິດຂອງທ່ານຢ່າງເໝາະສົມ.

ເຄື່ອງມືອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຮ້ານຄ້າ

ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າ ແລະ ກຳລັງຊອກເຄື່ອງມືໃນການຊຳລະເງິນທີ່ສະດວກ ແລະ ທັນສະໄໝບໍ? ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອມອບປະສົບການໃນການຊຳລະເງິນທີ່ປະທັບໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານດ້ວຍ ທາງເລືອກພິເສດສຳລັບຮ້ານຄ້າ ທີ່ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ.