ເງິນຝາກມີກຳນົດ: ການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ

ເງິນຝາກມີກໍານົດ ແມ່ນບັນຊີທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດອອມເງິນໃນຮູບແບບການລົງທຶນທີີ່ມີຄວາມປອດໄພ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນສາມາດຮູ້ຈັກໃນເວລາທີ່ເປີດບັນຊີ ແລະ ຖືກຮັບປະກັນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການອອມເງິນ. ເລືອກສະກຸນເງິນທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ຫຼື ເອີໂຣ; ທ່ານສາມາດເລືອກໄລຍະເວລາຂອງການອອມເງິນຂອງທ່ານ ຈາກ 3 ເດືອນ ເຖິງ 3 ປີ ແລະ ຍັງສາມາດເລືອກປະເພດຂອງການຮັບດອກເບ້ຍຂອງທ່ານບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ, ປະຈໍາເດືອນ ຫຼື ເມື່ອຄົບກຳນົດ. ເງິນຝາກມີກໍານົດ ແມ່ນເໝາະສົມສໍາລັບການອອມເງິນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະກາງ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດຕື່ມອີກ.

ຈຸດເດັ່ນ

6 - competitive interest rate

ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ

5 - payment of interest options

ເລືອກຮັບດອກເບ້ຍໄດ້ເຖິງ 3 ຮູບແບບ

3 - no minimum opening account

ສາມາດເປັນບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດແບບອອນໄລນ໌

Cash reserve available with the Cash Back Loan

ເຂົ້າເຖິງເງິນສໍາຮອງດ້ວຍ ສິເຊື່ອຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ ເງີນຝາກກະແສລາຍວັນ
 • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ BFL Connect ຫຼື ອີແບັງຄິ້ງ
 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີ
 • ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ວົງເງິນຕໍ່າສຸດໃນການຝາກໜຶ່ງຄັ້ງ 1,500 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ບໍ່ຈໍາກັດວົງເງິນຝາກສູງສຸດ (ອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນກັບຈໍານວນເງິນ)
 • ເງິນຝາກຈະບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ຈົນກວ່າຄົບສັນຍາ: 3/6/12/24/36 ເດືອນ
 • ສາມາດເລືອກຮັບດອກເບ້ຍ: ລ່ວງໜ້າ, ປະຈໍາເດືອນ ຫຼື ເມື່ອຄົບກຳນົດ
 • ທ່ານສາມາດຍົກເລີກບັນຊີ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ກ່ອນກໍານົດໄດ້ໂດຍມີຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຈະມີປັບປ່ຽນອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ບຸກຄົນທີ່ບັນລຸນິຕິພາວະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີແພັກເກັດໃດໜຶ່ງກັບ ທລຝ ແມ່ນມີສິດເປີດບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ
 • ເອກະສານສະແດງຕົວຕົນ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ໝົດອາຍຸ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ

ດາວໂຫຼດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະບັບລ່າສຸດ

ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດໃນການປ່ຽນແປງຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທະນາຄານພຽງຜູ້ດຽວ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ. ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊນ໌ນີ້ ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນໄດ້ທີ່ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈໍາກັດ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ contact@bfl.la ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີ 021 285 444.