ກ່ຽວກັບທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ

BFL (Banque Franco-Lao) has been created in 2010 and is born as a partnership between BRED & BCEL. Headquartered in Vientiane Capital, BFL services its 15,000 Retail & Corporate customers in the main economic centers of the country, through a network of 10 Service Units.

 

ທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາຄື ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ, ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ, ການທະນາຄານປະຈຳວັນໃນຕະຫລາດລາວ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າທຸລະກິດ. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງທລຝ ລວມມີບັນດາການທະນາຄານປະຈຳວັນປະເພດຕ່າງໆ, ລາຄາການດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຜະລິດຕະພັນທາງດິຈິຕອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າສຳລັບແຕ່ລະລູກຄ້າ.

ຂ​ໍ້​ຄວາມ​ຈາກ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ທະ​ນາ​ຄານ ລາວ-​ຝຣັ່ງ, ທ່ານ ສະເຕຟານ ອຽກແບັງ:
"ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ (ທລຝ) ສ້າງຕັ້ງຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ BRED ທະນາຄານຝຣັ່ງ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ (ທຄຕລ), ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົວຕົນຂອງ ທລຝ ມີກິ່ນອາຍຈາກປະເທດຝຣັ່ງປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຄວາມເປັນລາວ. ກຸ່ມ BRED ເກີດຈາກການຮ່ວມມືກັນຂອງບັນດານັກທຸລະກິດໃນປີ 1919, ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາຈິດວິນຍານແນວທາງຂອງນັກທຸລະກິດຕັ້ງແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງຈົນເຖິງດຽວນີ້ພ້ອມກັບການມີສ່ວນຮ່ວມພັດທະນາຊຸມຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ.

 

ເຄື່ອງມືນະວັດຕະກຳໃນຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ກາຍເປັນກຸນແຈທີ່ສຳຄັນ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ເຄື່ອງມືທະນາຄານດິຈີຕອລ, ແຕ່ລວມໄປໝົດຮອດຄຳແນະນຳແກ່ລູກຄ້າ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍົກໃຫ້ເປັນຈຸດຫລັກຂອງການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີງກ່ຽວກັບແຜນການຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບລູກຄ້າຜ່ານພະນັກງານຂາຍສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພ້ອມຕອບທຸກໆຄຳຖາມ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເປັນໄປໄດ້.

 

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເລືອກວ່າເປັນທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທີ່ດີທີ່ສຸດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ” ເປັນປະຈຳຢູ່ສະເໝີເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງ, ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງລາວ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງລາວໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຮູ້ວິທີການສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຮັບເລືອກເວລາຂໍສິນເຊື່ອ, ແລະອື່ນໆ.

 

ນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ໆ, ຈິດວິນຍານນັກທຸລະກິດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມແມ່ນຫົວໃຈຫລັກຂອງພາລະກິດພວກເຮົາ!”

ພະນັກງານ

+160

NBI

175

ຕື້ ກີບ

ລາຍຮັບສຸດທິ

52

ຕື້ ກີບ

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ໃນຖານະເປັນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງກຸ່ມ BRED, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າພາລະກິດຂອງເຮົາຄືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

 

ພວກເຮົາຈະຄຳນຶງເຖິງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າເປັນຫຼັກ ແລະ ຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພວກເຂົາ. ດ້ວຍການເຂົ້າໃຈພວກເຂົາ ຈຶ່ງສາມາດຕິດຕາມທຸກໆໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸລະກິດພວກເຂົາ.

ທລຝ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ BRED

BRED ແມ່ນກຸ່ມທະນາຄານທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນໂດຍສະມາຊິກ 200,000 ຄົນ. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການແມ່ນປະກອບມີການທະນາຄານປະຈຳວັນ, ການຈັດການຊັບສິນ, ການປະກັນໄພ, ຮຸ້ນ, ການລົງທຶນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. BRED Banque Populaire ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນພາກພື້ນປາຣີ ແລະ ໃນອານາເຂດການລວບລວມຂອງຝຣັ່ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນລະດັບສາກົນ, BRED ແມ່ນຈະມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູຂອງອາຟຣິກາ (ຈິບູຕີ), ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ) ແລະ ພາກພື້ນປາຊີຟິກ (ນິວ ກາເລໂດເນຍ, ວານົວຕູ ແລະ ເກາະ ຟີຈິ).

BFL_Groupe_BPCE_Logo

ກ່ຽວກັບ BPCE

ທລຝ ເປັນທະນາຄານໃນເຄືອຂອງ BRED Banque Populaire ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ BPCE, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງໃນຝຣັ່ງ. ມີພະນັກງານ 100,000 ຄົນ, ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ 36 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ປະກອບມີລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ, ທຸລະກິດ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວດຳເນີນງານໃນດ້ານການທະນາຄານ ແລະ ການປະກັນໄພ, ໂດຍນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງສອງເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຕົນ.

 

Its rating is A/A-1* and enforces the highest international standards in terms of security.

*Standard & Poor’s Rating, updated on 18th January 2024