ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສໍາລັບບຸກຄົນ ສິນເຊື່ອ ສິນເຊື່ອ ຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດ

ເພີດເພີນໄປກັບຄວາມສຸກດ້ວຍສິນເຊື່ອ ຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດ!

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນຝາກມີກໍານົດຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເງິນທືນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂ້ບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນແບບບໍ່ຄາດຄິດ. ສິນເຊື່ອ ຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດອະນຸມັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ. ການຊໍາລະເງິນກູ້ແມ່ນຈ່າຍຄັ້ງດຽວເມື່ອເງິນຝາກຄົບກໍານົດເທົ່ານັ້ນ.

ຈຸດເດັ່ນ

7 - fast disbursement

ໄດ້ຮັບເງິນພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ

90 Percent

ວົງເງິນກູ້ໄດ້ສູງເຖິງ 90% ຂອງຍອດເງິນຝາກມີກໍານົດ

Minimum amount 500 USD or equivalent

ວົງເງິນກູ້ຕໍ່າສຸດ 500 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

8 - no collateral needed

ບໍ່ຕ້ອງການຫຼັກຊັບອື່ນມາຄໍ້າປະກັນ ນອກເໜືອຈາກເງິນຝາກມີກໍານົດຂອງທ່ານ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ອະນຸມັດງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ
  • ເບີກຈ່າຍໄດ້ເຖິງ 90% ຂອງຍອດເງິນຝາກມີກໍານົດຂອງທ່ານ
  • ໄລຍະເວລາເງິນກູ້: ອີງຕາມມື້ຄົບກໍານົດຂອງເງິນຝາກມີກໍານົດ
  • ຊໍາລະເງິນກູ້ຄັ້ງດຽວເມື່ອຄົບກໍານົດ
  • ບໍ່ຕ້ອງການຫຼັກຊັບອື່ນມາຄໍ້າປະກັນ ນອກເໜືອຈາກເງິນຝາກມີກໍານົດຂອງທ່ານ
  • ສະກຸນເງິນກູ້ອິງຕາມບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດ

ຄຸນສົມບັດ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີບັນຊີເງິນຝາກມີກໍານົດຂອງ ທລຝ

ດາວໂຫຼດໃບປິວສິນເຊື່ອ ຄໍ້າດ້ວຍເງິນສົດ