ໜ້າຫຼັກ ຕໍ່ຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການທຸຈະລິດ

ຕໍ່ຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການທຸຈະລິດ

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ມີແນວທາງທີ່ບໍ່ຍອມຮັບການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການທຸຈະລິດທຸກຮູບແບບຕາມຂໍ້ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ຕາມຫລັກຈັນຍາບັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈ່າຍເງິນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດລາຍງານໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາໂດຍໃສ່ຫົວເລື່ອງວ່າ “ຕໍ່ຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການທຸຈະລິດ”