ບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງການເງິນຂອງທ່ານແບບທັນທີ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດີກວ່າຂອງການຝາກເງິນແບບມີກຳນົດ ສໍາລັບທຸລະກິດ. ທີ່ ທລຝ, ພວກເຮົາມີບັນຊີທີ່ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດທ່ານ.

ບັນຊີເງິນຝາກ SME

ຮັກສາສະພາບຄ່ອງຂອງເງິນອອມທ່ານ

 

ຢ່າເຮັດໃຫ້ເງິນສົດຂອງທ່ານວ່າງເປົ່າ. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເຕີບໂຕແຕ່ຕ້ອງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ. ທລຝ ນຳສະເໜີບັນຊີເງິນຝາກທີ່ສາມາດເປີດນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້.

ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ SME

ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ

 

ນຳໃຊ້ເງິນສົດທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງການອອມສຳລັບການລົງທຶນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ. ທ່ານສາມາດນັດພົບກັບພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ຜົນຕອບແທນສູງ

ອອກແບບ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ