ບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງເງິນໄດ້ສະດວກ ຫຼື ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ດີສຳລັບເງິນຝາກມີກຳນົດ. ທີ່ ທລຝ, ພວກເຮົາກຽມພ້ອມໃຫ້ທ່ານແລ້ວກັບບັນຊີເງິນຝາກທີ່ເຂົ້າກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານທີ່ສຸດ.

ບັນຊີເງິນຝາກ ເອສເອັມອີ

ພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ເຕີບໂຕພ້ອມຮັບຜົນຕອບແທນຈາກດອກເບ້ຍທີ່ດີ

 

Don’t let your cash sit idle. Are you interested in making it grow but want to be able to use it as you wish? BFL offers you a savings account that is quick to set up and easy to use.

ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ ເອສເອັມອີ

ຫົນທາງໃນການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ

 

With your available cash, you can build up savings that will pay off and allow you to invest later or meet future expenses. To ensure that this money is invested properly, whether it is recurring or exceptional, make an appointment with your dedicated Relationship Manager.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ຜົນຕອບແທນສູງ

ອອກແບບເພື່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕ

ມີທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດ