ພິທີເຊັນສັນຍາເພີ່ມທຶນລະຫວ່າງທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ຖືຮຸ້ນລາວ

ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ກັນຍາ, ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ໄດ້ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນຸນການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນຂະແໜງພະລັງງານຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ລັດວິສະຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ເປັນໜ່ວຍງານທຸລະກິດຂອງລັດຖະບານ (GOL) ສຳລັບການລົງທຶນໃນຂະແຫນງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ລັດວິສະຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ຖືຮຸ້ນໂດຍ GOL ໃນບັນດາບໍລິສັດໂຄງການ IPP ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ II ຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງດຽວທີ່ເຄີຍພັດທະນາມາໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ຍັງໄດ້ຄຸ້ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ GOL ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ.

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ (BFL) ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດມາໄດ້ 10 ປີ, ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີຄົບວົງຈອນທີ່ໄດ້ສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ທາງເລືອກທາງດ້ານທຸລະກຳທາງການເງິນ. ທະນາຄານລາວຝຣັ່ງ (BFL) ໄດ້ໃຫ້ທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການບໍລິການ.

ໂຄງການສະໜອງທຶນນີ້ ເປັນຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກການສະໜອງທຶນຄັ້ງທີ I ລະຫວ່າງ ທະນະຄານລາວ - ຝຣັ່ງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (ລຮລ) ເຊິ່ງແມ່ນທາງທະນະຄານໄດ້ສະໜອງເງິນທຶນ ຈຳນວນ 10,000,000 ໂດລາ ສະຫະລັດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ. ການເຊັນສັນຍາເພີ່ມທຶນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບທັງສອງໜ່ວຍງານ ເນື່ອງຈາກເປັນການເສີມສ້າງການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ຜ່ານການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ພິທີງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ອາກໂນ ໂກລີເອ, ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ງ ແລະ ທ່ານ ມານະສິນ ວົງໄຊ, ຜູ້ອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ.

ກ່ຽວກັບ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (ລຮລ)

ດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ແມ່ນໜ່ວຍງານທຸລະກິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ (GOL) ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ, ແນໃສ່ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງ ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (LHSE) ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ຫົງສາ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ I.

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ www.laoholding.com ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LHSE.

ກ່ຽວກັບ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ (ທລຝ)

ທລຝ ແມ່ນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງທະນາຄານລາວຝຣັ່ງ BRED Banque Populaire (BRED Group) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ.

BRED ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດຂອງ Banque Populaire ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກ 200,000 ຄົນ ແລະ ມີມູນຄ່າ 4,4 ຕື້ເອີໂຣ, ສ້າງຂື້ນໃນປີ 1919. ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດ BPCE Group, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ #17 ຂອງກຸ່ມທະນາຄານທົ່ວໂລກໃນແງ່ຂອງຊັບສິນ , BRED ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທົ່ວໂລກດ້ວຍບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ), ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອາຟຣິກກາ (Djibouti ແລະ Ethiopia), ພາກພື້ນປາຊີຟິກ (New-Caledonia, Fiji, Vanuatu, ແລະ Islands Solomon). ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແມ່ນທະນາຄານການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ bfl-bred.com for more details on BFL.