ເຮັດແນວໃດທີ່ລູກຄ້າຈະສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອີແບັງຄິງຂອງຕົວເອງໄດ້?

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີບັນຊີໃນລະບົບອີແບັງຄິງໃໝ່ຂອງ ທລຝ ແລ້ວ, ໃຫ້ກົດທີ່ນີ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ທັນມີບັນຊີ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າ ເພື່ອລົງທະບຽນເປີດບັນຊີນໍາໃຊ້.