ການຖອນເງິນ ແລະ ວົງເງິນໃນການໃຊ້ຈ່າຍດວ້ຍບັດວີຊ່າແມ່ນແນວໃດ?

ການຖອນເງິນ ແລະ ວົງເງິນການໃຊ້ຈ່າຍດວ້ຍບັດວີຊ່າແມ່ນຈະຄິດໄລ່ຕໍ່ວັນ (24 ຊົ່ວໂມງຖັດໄປ) ແລະ ຕໍ່ເດືອນ (30 ວັນຖັດໄປ). ວົງເງິນແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບແພັກເກັດບັນຊີຂອງທ່ານ; ກະລຸນາ ກົດທີ່ນີ້ ເພື່ອປຶກສາ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.