ການຈຳກັດວົງເງິນການ​ຖອນ​ລາຍ​ວັນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັດວີຊ້າລູກຄ້າແມ່ນເປັນແນວໃດ?

ການຈຳກັດວົງເງິນການ​ຖອນ​ລາຍ​ວັນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັດວີຊ້າແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນມື້ ແລະ ເປັນເດືອນ (ມື້ຮອບວຽນ). ການຈຳກັດວົງເງິນແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດບັນຊີທ່ານ, ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຫລື ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ