ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການຕູ້ເຊັບຂອງທະນາຄານໄດ້ແນວໃດ?

ສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການຕູ້ເຊັບຂອງທະນາຄານ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເຂົ້າມາທີ່ໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາທຸກສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານ.