ມີວິທີການແນວໃດທີ່ລູກຄ້າສາມາດຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນເຂົ້າ?

ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໂອນເງິນ, ຫາໄດ້ງ່າຍໆພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າລະບົບ ອີແບັງຄີງ ແລະ ແອັບໃນໂທລະສັບ, ຕິດຕໍ່ຫາທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າໄດ້.