ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງທະນາຄານແນວໃດກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ທຸລະກໍາບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າຂອງທ່ານ ຫຼື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລູກຄ້າຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.