ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງທະນາຄານແນວໃດກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ທຸລະກໍາບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເຂົ້າມາທີ່ໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາທຸກສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານ.