ໃນກໍລະນີທີ່ບັດຖືກລັກ, ລູກຄ້າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ບັດວີຊ້າຂອງທ່ານສູນຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທ: ທີ່ເບີ +856 20 59 658 321 ເພື່ອຕິດຕໍ່ທີມງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາ 7 ວັນ ຕໍ່ອາທິດ, ເລີ່ມແຕ່ 8.30 ເຖິງ 21.30
ອີເມວ໌: ຕິດຕໍ່ຫາທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ contact@bfl.la, ໃນວັນລັດຖະການ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກ (8.30-17.00)
 ເວັບໄຊ VISA: ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.visaeurope.com/lost-your-card