ໄລຍະເວລາສູງສຸດສຳລັບສິນເຊື່ອເຮືອນແມ່ນເທົ່າໃດ?

ໄລຍະເວລາສູງສຸດສຳລັບສິນເຊື່ອເຮືອນແມ່ນ 7 ປີ. ຖ້າທ່ານມີໂຄງການພິເສດ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າເພື່ອນັດພົບ.