What is the OTP?

OTP ຫຍໍ້ມາຈາກ “ລະບົບລະຫັດຄັ້ງດຽວ”: ເປັນການສົ່ງລະຫັດຢືນຢັນໃຫ້ທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນການເຮັດທຸລະກຳອອນລາຍຈາກການຖືກແຮັກ ແລະ ລະຫັດຈະໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງດຽວຕໍ່ການເຮັດທຸລະກຳອອນລາຍຫນຶ່ງຄັ້ງ ກົດບ່ອນນີ້.