ວິທີປະຕິເສດລາຍການທຸລະກຳຂອງບັດວີຊ້າແມ່ນດຳເນີນແນວໃດ?

ເຂົ້າມາທີ່ໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າ.